Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.fotopuzzelshop.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Fotopuzzelshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Fotopuzzelshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Fotopuzzelshop.nl vrijblijvend en Fotopuzzelshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fotopuzzelshop.nl. Fotopuzzelshop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Fotopuzzelshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na besteldatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na besteldatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Fotopuzzelshop.nl.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Fotopuzzelshop.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en vijftig eurocent (€ 22,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien Fotopuzzelshop.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Fotopuzzelshop.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fotopuzzelshop.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Fotopuzzelshop.nl.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Fotopuzzelshop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Fotopuzzelshop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Fotopuzzelshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Fotopuzzelshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
6.3 De handelsmerken, handelsnamen, beelden, illustraties, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van Fotopuzzelshop.nl herkenbaar maken, evenals het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van Fotopuzzelshop.nl. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Fotopuzzelshop.nl.
© 2008 - Fotopuzzelshop.nl. Alle rechten voorbehouden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Fotopuzzelshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Fotopuzzelshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Fotopuzzelshop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de (eventuele plastic verzegeling (sealing) op de) verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. De afkoelingsperiode van 7 (werkdagen) geldt wettelijk niet in het volgende geval: Aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt. Zie Artikel 12: Wet kopen op afstand.
7.4 Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. Fotopuzzelshop.nl is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van gebruik van informatie dan wel producten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Fotopuzzelshop.nl, dan wel tussen Fotopuzzelshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Fotopuzzelshop.nl, is Fotopuzzelshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Fotopuzzelshop.nl.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Fotopuzzelshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Fotopuzzelshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Fotopuzzelshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Fotopuzzelshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Fotopuzzelshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Fotopuzzelshop.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Fotopuzzelshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Fotopuzzelshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fotopuzzelshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Fotopuzzelshop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Fotopuzzelshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Afkoelingsperiode / Wet Kopen op afstand
Afkoelingsperiode / Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet 'kopen op afstand' van kracht. Door deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 7 werkdagen na levering van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. Fotopuzzelshop.nl houdt zich het recht voor om voor het retourneren van een product in het kader van Wet Kopen op Afstand administratiekosten te berekenen.

Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dit binnen 7 dagen schriftelijk (via e-mail) te melden. Hierbij dient u tevens te melden in welke staat het product retour gezonden zal worden. Afhankelijk van de staat van het product zal (een deel van) het aankoopbedrag aan u geretourneerd worden. U dient zelf voor de kosten en het risico van de retourzending te zorgen.

De afkoelingsperiode geldt wettelijk niet in de volgende gevallen: aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt. Wettelijk gezien geldt de afkoelingsperiode dus niet voor de aankoop van een fotopuzzel.

Best verkocht
Foto puzzel 1000 stukjes
Foto puzzel 1000 stukjes
Onze prijs: € 24,90
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Onze prijs: € 18,90
Fotopuzzel zelf maken 100
Fotopuzzel zelf maken 100
Onze prijs: € 16,90