Basisgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Venus Puzzle

Adres: Soblahov 480 Soblahov 913 38

Bedrijfsnummer: 44690347

In de zin van de bepaling § 60 lid 1 van de wet nr. 18/2018 Stb. inzake de bescherming van persoonsgegevens en over de wijziging en aanvulling van enkele wetten (hierna te noemen: “Wet Gegevensbescherming”) is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht aan de betrokken persoon (natuurlijke persoon, van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) bepaalde informatie beschikbaar te stellen. Behalve identificatie- en contactgegevens en contactgegevens van een verantwoordelijke persoon, is de overheidsinstantie verplicht de gegevens beschikbaar stellen, die in tabbladen aan de linkere kant opgenomen zijn.

Certificaatnummer: Osobnyudaj.sk-2018-9060

Verantwoordelijke persoon

CONTACT

Schrijf ons

Soort initiatief:

Algemene informatie

Informatie over het recht op het verzoeken van de toegang tot gegevens

Informatie over het doel van de gegevensverwerking

Informatie over het recht van de betrokkene

Lekken van persoonsgegevens melden

Beveiligingsincident melden

Ander incident melden

Naam

E-mail

Schrijf een bericht

STUREN

Contactgegevens Bureau


Bureau voor bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse republiek


Adres:

Hraničná 12

820 07, Bratislava 27

Slowaakse republiek

Bedrijfsnummer: 36 064 220


Griffie:

maandag - donderdag: 8:00 - 15:00

vrijdag: 8:00 - 14:00

Telefonisch advies op het gebied van de gegevensbescherming:

Dinsdag en donderdag van 08:00 tot 12:00 uur +421 2 323 132 20


Secretariaat van de voorzitter +421 2 323 132 11

Secretariaat van het Bureau +421 2 323 132 14

Fax: +421 2.323.132 34


Woordvoerder:

GSM: 0910 985 794

e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail :

a) algemeen: statny.dozor@pdp.gov.sk

b) verstrekking van informatie volgens de wet nr. 211/2000 Stb.: info@pdp.gov.sk

c) website: webmaster@pdp.gov.sk

d) voor het indienen van informatieverzoeken volgens de wet nr. 211/2000 Stb. inzake vrijheid van informatie on-line formulier .

e) e-mailadres bestemd voor de advisering op het gebied van gegevensbescherming verleend door het Bureau. De e-mail is bedoeld ook voor de kinderen, jongeren, studenten, leraars, ouders, die vermoeden dat hun persoonsgegevens misbruikt waren: ochrana@pdp.gov.sk

Informatie over het doel


Informatie over het doel van de gegevensverwerking waarvoor ze bestemd zijn

Een van de beginselen van de gegevensverwerking is het beginsel van beperking van het doel. In de zin van dit beginsel kunnen de persoonsgegevens verkregen worden alleen voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doel en ze kunnen niet verder verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met dat doel.


De verwerking van de persoonsgegevens is nauw verbonden met het doel van de gegevensverwerking, namelijk voor zover het een lijst of een omvang van de verwerkte persoonsgegevens betreft, die noodzakelijk zou zijn voor het bereiken van het doel door de genoemde gegevensverwerking. Het is niet juist om een lijst of een omvang van de persoonsgegevens kunstmatig of aanvullend uit te breiden aangezien het doel. Als het doel en de lijst of de omvang van de persoonsgegevens wettelijk bepaald is, moet hij gerespecteerd worden. Indien de lijst of de omvang van de verwerkte persoonsgegevens door verwerkingsverantwoordelijke bepaald is, moet ervoor verzorgd worden om hem onnodig niet uit te breiden.

Wet Gegevensbescherming bepaalt de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke om de betrokkene de informatie te verstrekken over het doel van de gegevensverwerking, waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn, ook in het geval, dat de persoonsgegevens niet direct door de betrokkene verstrekt waren. Het is noodzakelijk om deze informatie aan de betrokkene te verstrekken ten uiterste bij het verkrijgen van zijn persoonsgegevens, of tijdig, duidelijk en begrijpelijk en op een wijze zodat de betrokkene werkelijk kennis kan nemen van en begrijpen deze informatie.


Onze verantwoordelijke medewerkers kunnen u op uw verzoek de doeleinden van de verwerking sturen, waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn.

Recht van betrokkene


Het recht van een betrokkene om een verzoek in te dienen voor het instellen van de procedure in de zin van § 100 van de Wet Gegevensbescherming.


De betrokkene, die vermoedt dat er sprake is van onrechtmatige verwerking of misbruik van zijn persoonsgegevens, kan het Bureau voor bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse republiek (hierna te noemen: “Bureau”) een verzoek tot het instellen van de procedure over de bescherming van persoonsgegevens indienen.

Een verzoek tot het instellen van een procedure kan ingediend worden hetzij schriftelijk, persoonlijk in een proces-verbaal, via elektronische middelen onder voorwaarde van de ondertekening door het gebruik van geavanceerde elektronische handtekening, telegrafisch of per telefax, die echter binnen 3 dagen schriftelijk of mondeling in een proces-verbaal aangevuld moet worden.

Het verzoek moet in de zin van § 63 lid 2 van de Wet Gegevensbescherming inhouden:

a) voor- en achternaam, adres van de vaste verblijfplaats en de ondertekening van de verzoeker,

b) aanduiding van degene tegen wie het verzoek gericht is; benaming of voor- en achternaam, maatschappelijke zetel of vaste verblijfplaats, eventueel rechtsvorm en identificatienummer,

c) voorwerp van het verzoek met de aanduiding, welke rechten werden bij de gegevensverwerking geschonden volgens de verzoeker,

d) bewijzen ter staving van de beweringen omgeschreven in het verzoek,

e) afschrift van een document dat het gebruik van het recht volgens § 28 bewijst, indien dat recht gebruikt kon worden of de vermelding van de redenen van bijzonder belang.

Het bureau zal over het verzoek van de verzoeker binnen 60 dagen vanaf de aanvang van de procedure beslissen. In de gegronde gevallen kan het Bureau deze termijn redelijk verlengen, echter ten hoogste met 6 maanden. Het Bureau zal alle partijen van de verlenging van de termijn van de procedure op de hoogte stellen.

Model van het verzoek: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/kcfinder/files/WEB-vzor_navrhu.pdf

Het recht op het verzoeken van de toegang tot gegevens


Informatie over het recht op het verzoeken van de toegang tot persoonsgegevens, die de betrokkene betreffen, hun rectificatie, wissing of de beperking van de verwerking ervan


De betrokkene heeft recht om van de bevoegde autoriteit een bevestiging te ontvangen over het feit of zijn persoonsgegevens verwerkt zijn, zo ja, heeft hij het recht om inzage van deze persoonsgegevens en de informatie over

a) het doel van verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens,

b) de categorie van de verwerkte persoonsgegevens,

c) de ontvanger of de categorie van ontvangers, aan wie deze persoonsgegevens verstrekt zouden worden, voornamelijk over een ontvanger in derde land of een internationale organisatie,

d) de bewaartermijn voor persoonsgegevens; indien dit niet mogelijk is, de informatie over de criteria van de bepaling ervan,

e) het recht van de betreffende instantie de rectificatie, wissing of beperking van de gegevensverwerking betrekking hebbende op de betrokkene te verzoeken, of het recht op het bezwaar maken tegen de gegevensverwerking,

f) de contactgegevens van het Bureau,

g) het recht op het indienen van het verzoek tot het instellen van de procedure volgens § 100,

h) de bron van de persoonsgegevens, indien ze beschikbaar zijn.

Een natuurlijke persoon moet beschikken over het recht op inzage van de gegevens die over hem zijn verzameld, en moet dit recht eenvoudig kunnen uitoefenen, zodat hij kennis kan nemen van de verwerking en de rechtmatigheid daarvan kan nagaan. Iedere betrokkene zou het recht hebben om te weten en op de hoogte te zijn voornamelijk van de gegevensverwerking, de categorie van de betrokkene persoonsgegevens, over de duur van de gegevensverwerking en ook over de ontvangers van de persoonsgegevens, enz. Om aan dit recht te voldoen is het voldoende om de volledige samenvatting van de genoemde gegevens in de begrijpelijke vorm aan de betrokkene beschikbaar te stellen, zodat de betrokkene van de genoemde gegevens op de hoogte gesteld wordt en zodat de betrokkene het door de wet voorgeschreven recht kan uitoefenen.

Bevoegde autoriteit mag de toegang tot de persoonsgegevens volledig of gedeeltelijk beperken in de omvang en voor de duur die noodzakelijk en redelijk is met het oog op de rechten en rechtmatige belangen van de betrokkene natuurlijke persoon in een democratische samenleving om de belemmering van ambtelijk of gerechtelijk onderzoek, opsporing of procedure, de bedreiging van de uitvoering van de taken van de politie en rechtshandhavingsinstanties te voorkomen die tot de bescherming van openbare en nationale veiligheid leiden of om op deze wijze de rechten en vrijheden van anderen te beschermen. De bevoegde autoriteit zou door middel van een concreet en individueel onderzoek van elk geval beoordelen of het recht tot de toegang gedeeltelijk of volledig beperkt moet worden.

Elke beperking van de toegang dient in principe schriftelijk aan de betrokkene te worden toegelicht, met vermelding van de feitelijke of juridische gronden die aan het besluit ten grondslag liggen.

De betrokkene persoon op wie de gegevens betrekking hebben moet ook het recht hebben om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onrechtmatig opgeslagen gegevens onmiddellijk te laten wissen. Het recht op rectificatie mag echter geen invloed hebben op, bijvoorbeeld, de inhoud van een getuigenverklaring.

Een natuurlijke persoon dient tevens recht te hebben op verwerkingsbeperking wanneer hij de juistheid van persoonsgegevens betwist en de juistheid of onjuistheid niet kan worden vastgesteld, of wanneer de persoonsgegevens moeten worden bewaard als bewijsmateriaal. Meer bepaald moeten persoonsgegevens niet worden gewist maar moet de verwerking worden beperkt indien in een specifiek geval redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het wissen van de gegevens de legitieme belangen van de betrokkene zou kunnen schaden. In een dergelijk geval moeten de aan beperkingen onderworpen gegevens alleen worden verwerkt voor het doel dat aan het wissen in de weg staat. De verwerking van persoonsgegevens zou onder meer kunnen worden beperkt door het overbrengen van de geselecteerde gegevens naar een ander verwerkingssysteem, bijvoorbeeld voor archivering, of door het niet-beschikbaar maken van de geselecteerde gegevens. In geautomatiseerde bestanden moet in beginsel met technische middelen worden gezorgd voor een zodanige beperking van de verwerking van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt en niet kunnen worden gewijzigd. Het feit dat de verwerking van persoonsgegevens wordt beperkt, dient in het bestand duidelijk te worden aangegeven. Die rectificatie of wissing van persoonsgegevens of die verwerkingsbeperking moet worden meegedeeld aan de ontvangers aan wie de gegevens zijn bekendgemaakt en aan de bevoegde autoriteiten van wie de onjuiste data afkomstig waren. De bevoegde autoriteiten moeten ook onthouden van verdere verspreiding van dergelijke gegevens.

Verzoek on om nadere informaties via onze verantwoordelijke medewerkers.

Conclusie


Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens van de betrokkene te waarborgen en zodat de betrokkene zijn rechten zou kunnen uitoefenen, moet de betrokkene behalve de genoemde informatie in de bijzondere gevallen op de hoogte gesteld worden ook van

a) de rechtsgrond van de gegevensverwerking,
b) de duur van de bewaring van de persoonsgegevens,
c) het doel van de gegevensverwerking,
d) de categorie van ontvangers en andere informatie.


Verzoek on om nadere informaties via onze verantwoordelijke medewerkers.

Best verkocht
Foto puzzel 1000 stukjes
Foto puzzel 1000 stukjes
Onze prijs: € 24,90
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Eigen puzzel maken 300 stukjes
Onze prijs: € 18,90
Fotopuzzel zelf maken 100
Fotopuzzel zelf maken 100
Onze prijs: € 16,90